Kontakt

Kontakt

Dębski Clinic:

Warszawa
ul. Żelazna 51/53
Fabryka Norblina

Rejestracja: 22 631 48 44


RODO (GDPR)

Indywidualna Praktyka Lekarska Emilia Gąsiorowska dr n.med. Emilia Gąsiorowska

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Lekarska Emilia Gąsiorowska, którą reprezentuje (dr n.med. Emilia Gąsiorowska, właściciel),
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie w jakim jest to konieczne dla procesu diagnostycznego i terapeutycznego na podstawie art art. 23 ust. 1 pkt 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Indywidualna Praktyka Lekarska Emilia Gąsiorowska
4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. Od momentu zebrania przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych, z wyjątkiem dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, którą przechowuje się przez okres 30 lat.
5) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
6) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
8) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
9) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu